Đoản Khúc Lam Giang. Chữ đờn NS Trường Giang.
Nguồn ConhacVietnam.com
Chú thích: 
Bài này có 38 nhịp. Mỗi dòng là 1 nhịp. Song lang mỗi cuối nhịp, ngoại trừ nhịp 29
/  : ký hiệu nửa nhịp. Ví dụ nhịp số 2 : D2 C0 / C3 C5r , đờn C0 ngay nửa nhịp
// : nhịp ngoại ở nửa nhịp
]] : nhịp ngoại ở cuối nhịp
n  : nhấn
r  : rung
v  : vuốt
ch : chụp

C7ch C8nC12 : Bấm ngón trỏ ở C7, khảy dây, rồi bấm ngón giữa ờ C8, nhấn C8 cho
           tới khi nghe âm giống C12
======================================
Dạo :
B5 C0 A7 A12 B10nr B12 A12
A8 A10 A12 B8 B10r B12 A8 A10 A12 A10 A7
B8 B7 B10r A7 A8 A7
B8 B7 A7 B0 A3 A2 B3r A0
B1 B1 B3 A0 A1 A0 B3 B1 B0 C3 C5r 
C7ch C8nC12 C8 C7 C5nr C5 C5n C5

D2 C3 B0 A3 A2 B3r A0 B5 A7 B0 B3 B5
C5r B0 C3 B5 C0 D7 E0

Vô Bài : 
1. C0
2. D2 C0 / C3 C5r
3. C5r C7 / C7 B5 B0
4. B5 B0 C5 C3  / C3 C5 B0 B3 B5 B3 C5r
5. C3 C0 C3 B0 B5 C5 / B0 C0 D7 C7
6. C7 B5 B0 / C3 C5 C7 C0
7. C2 C2 C2 / C2 C5 C7 D5r
8. D5 D7 E7 /  E7 D7vD9 C5r
9. C7 C5r / B0 C7 C5 C2
10. C2 C0 C2 / C5r C7 C9 C7
11. C7 C5r / C7 C9 B5 C7
12. B0 C5 C3 D2 / E3 D2 D5 C0 D7
13. D7 E0 / A0 B5 B3 C3
14. C3 C5r B0 / B0 B3 B0 C5 C3 B5
15. B5 A5rv A7 / A5 A3 C5r
16. B5 C7 / C5 C9 C7 C5 C7
17. C0 C3 C5 C7 / E7 C7 C0
18. D2 C0 / D2 C0ch C3 C5r
19. C3 C5 / C7 B5  ]]
20. A0 B2 B0 C5r / C7 C5 C3 C5
21. C7 B5 // A0 B5 B3 C5r C3 C0
22. C0 D2 C0  / C3 C5r ]]
23. B0 A0 B1 / B0 C5r ]]
24. C7 B5 / B5 B5 B3 B0 B3
25. C0 C3 C5 B0 B3 / A0 A3 B0
26. B0 B3 B0 B3 B5 C5r / B0 B3 C3
27. C3 C5r C7 D7 /  D7 D10 D7 D10 E7
28. E10 E7 E10 D5 D7 D5 D7 E5 / E7 E5 E7 D2 D5 D2 D5 E3
29. E5 E3 E5 E3 E5 E7 E0 /  E7 E5 E3 E5 E7 ( ko SL )
30. E5 E3 D7 ]]
31. B5 B5 / B2 B0 C5r
32. C7 D7v D9 / D7 ]]
33. D2 C2 / C5 B0 C5 C2 
34. C2 B0 C5 / C5 C2 C5 B0 ]]
35. D2 B0 C5 C2 / B0 C2 C0 D5 
36. D7 C5 E5 / D7 D7 ]]
37. B5 B2 B0 B5 C5r / C5v C7 C0 C5 C7 B5
38. E0 D2 C3 B0 / A0 B0 C3 C0
                         ---- oOo----

57,112
VanHai 7 11:33